Kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWASSTRAAT DE WALVIS B.V.  

1. ALGEMEEN  De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten van Autowasstraat De Walvis B.V., (hierna “De Walvis”). Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien er door De Walvis een schriftelijke bevestiging is afgegeven. Medewerkers van De Walvis zullen op verzoek van cliënten gratis een kopie van deze algemene voorwaarden en de voor de wasstraat geldende instructies verstrekken.  

2. UITLEG GEBRUIK WASSTRAAT  Indien de cliënt geen ervaring heeft met het gebruik van de wasstraat dient deze dit aan te geven aan de medewerker die op dat moment de cliënt assisteert. De medewerker zal de cliënt wijzen op de instructies die nodig zijn voor correct gebruik van de apparatuur en het behalen van een bevredigend resultaat van de wasbeurt.  

3. INSTRUCTIES  De cliënt dient zich ten alle tijden aan de instructies op de instructieborden en de bijbehorende lichtsignalen te houden. Tevens is de cliënt verplicht om de verbale en nonverbale (gebaren e.d.) van de medewerker op te volgen.  

4.GESCHIKTHEID VOERTUIG  Het voertuig van de cliënt is alleen geschikt om gebruik te maken van de wasstraat indien het voldoet aan de onderstaande eisen:  Het voertuig heeft vier wielen en een gesloten carrosserie. Indien de instructieborden of de medewerker aangeven dat de wasstraat tevens geschikt is voor gebruik met een voertuig met meer dan vier wielen, kan van het bovenstaande worden afgeweken.  Het voertuig mag de maximale en/of minimale (velgen/banden) afmetingen niet overschrijden. Indien de cliënt niet zeker weet of het voertuig gebruikt kan worden met de wasstraat, dient hij ten alle tijden een medewerker om raad te vragen.  Het voertuig mag geen loszittende onderdelen hebben die door de was borstels van het voertuig afgestoten dan wel afgerukt kunnen worden. Hieronder vallen antennes, spoilers, spiegels, sierstrippen, ruitenwissers, etc. en alle niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie. Slijtage, botsingen, etc. kunnen deze onderdelen namelijk hebben losgemaakt.  Het valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt om na te gaan of het voertuig geschikt is voor gebruik met de wasstraat. Bij twijfel dient de cliënt ten alle tijden een medewerker te raadplegen. Enige bijzonderheden zoals kwetsbaarheid van de lak, schade, of zwakheden dienen voorafgaand aan gebruik van de wasstraat bij de medewerker te worden gemeld.  Voor eigen verantwoordelijkheid blijven ten alle tijden; spiegels, spoilers, antennes, ruitenwissers en alle niet originele accessoires en/of wijzigingen aan de carrosserie.

 5. SCHOONGARANTIE  Bij een normaal vervuild voertuig mag de cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd voor zover dat redelijk is na het gebruik van de was borstels en sproeiers bijbehorende aan het door cliënt gekozen wasprogramma.  Indien het voertuig bijzonder vervuild is dient de cliënt advies te vragen aan de medewerker over het wasprogramma dat het vuil op een bevredigende manier kan verwijderen. De medewerker kan de cliënt tevens op eigen initiatief advies aanbieden. Slechts indien dit advies is opgevolgd, mag de cliënt een resultaat verwachten dat overeenkomt met het bovengenoemde.  Onder voorbehoud tot verwijdering vallen ten alle tijden: vet, teer, hars, krassen, etc.  

6. KLACHTPROCEDURE  Indien het voertuig van de cliënt niet het onder punt 5 (vijf) genoemde resultaat heeft behaald na gebruik van de wasstraat dient hij de medewerker hierop aan te spreken, zonder dat het voertuig opnieuw in de wachtrij geplaatst wordt. Acht de medewerker de klacht van de cliënt gegrond, dan heeft deze recht op eenmaal kosteloos opnieuw gebruik van de wasstraat, door middel van een door de medewerker gekozen wasprogramma.  

7. SCHADE  De cliënt blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan zijn voertuig, de wasstraat van De Walvis of bij enige andere cliënten van De Walvis die zijn ontstaan doordat de instructies op de instructieborden alsmede instructies gegeven door de medewerker niet zijn opgevolgd, of doordat de cliënt gebruik gemaakt heeft van de wasstraat met een ongeschikt voertuig zoals gespecificeerd onder punt 4 (vier).  De Walvis is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een cliënt die zich niet aan de geldende instructies heeft gehouden, tenzij De Walvis uitdrukkelijk aansprakelijkheid erkent of dit redelijkerwijs aan haar toegerekend kan worden.  De Walvis erkent geen aansprakelijkheid voor schade aan de lak van een voertuig die niet voldoet aan de normale hardheid, is verweerd of anderszins is aangetast en daardoor slechte hechting aan de carrosserie heeft.  Indien De Walvis of een van haar medewerkers fouten in de uitvoering van haar bedrijf of het opereren van de in haar pand aanwezige installatie heeft gemaakt, is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.  Voor schade geleden door anderen dan consumenten geldt er een maximum schadebedrag van €5000,- onder art. 6:236 BW. Ten behoeve van eventuele vragen van cliënten en enige schadeclaims worden alle wassingen opgenomen. Deze opnamen worden maximaal 24 uur bewaard.  De cliënt dient ten alle tijden enige schade zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden bij de medewerker. Mocht de cliënt enige schade aan het voertuig ontdekken na het verlaten van het terrein van De Walvis dient deze binnen 30 minuten na het tijdstip van de wassing te worden gemeld bij de medewerker. Met het oog op de bovengenoemde redelijke en billijke termijn aanvaard De Walvis geen enkele aansprakelijkheid voor enige door de cliënt gemelde schade als de termijn van 30 minuten is verstreken.  Indien onduidelijk is of enige schade is veroorzaakt door de apparatuur van De Walvis wordt er ten alle tijden een expert ingeschakeld. Deze kosten komen voor rekening van de cliënt indien er geen causaal verband bestaat tussen gebruik van de apparatuur van De Walvis en de schade, of indien de schade is toe te rekenen aan de gedragingen en/of handelingen van de cliënt.  

8. WEIGERING DIENSTVERLENING  De Walvis behoudt ten alle tijden het recht om een cliënt te weigeren als zijn voertuig ongeschikt is voor gebruik met de wasstraat of als daarvoor enige redelijke grond bestaat.  

9. PERSOONSGEGEVENS  Persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier, waaronder onder andere een meldingsformulier tot schade) worden door De Walvis verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Walvis kan aan de hand van deze verwerking de overeenkomst uitvoeren en haar verplichtingen jegens de cliënt nakomen. Tevens worden deze gegevens gebruikt om de cliënt tijdig te voorzien van actuele informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen. Persoonsgegevens van cliënten kunnen beschikbaar worden gesteld aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten.  Indien de cliënt bezwaar maakt tegen verwerking van zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ten behoeve van marketingactiviteiten en direct mailing, wordt het door de cliënt bij De Walvis aangetekende verzet gehonoreerd.  

10. BETALING  Schulden van cliënt aan De Walvis zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden alvorens het door de medewerker verrichten van de overeengekomen diensten. Onder contante betalingen wordt mede verstaan bijschrijving van het door de cliënt verschuldigde bedrag op een door De Walvis aangegeven bank of girorekening op het tijdstip van levering.  

11. ABONNEMENT  Het was abonnement dat door de cliënt is afgesloten is gebonden aan de achternaam en het 1e en/of 2e voertuig van de cliënt en is daarom niet overdraagbaar aan derden. Het kenteken is niet te wijzigen gedurende de looptijd van het abonnement. Bij verlenging is dit wel mogelijk. Het abonnement is niet geldig voor groene (handelaars-) kentekenplaten.  De cliënt kan eenmaal per kalenderdag gebruik maken van het wasprogramma zoals vermeld op het abonnement. Bijbetalen voor een ander wasprogramma is mogelijk. De cliënt dient dit kenbaar te maken aan de medewerker alvorens de meerprijs te voldoen.  

12. PREPAIDWASPAS  De prepaid waspas is een tegoedpas. De cliënt kan het tegoedbedrag niet inwisselen voor contanten.  

13. AANBIEDINGEN  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij het aanvaarden van een vrijblijvende aanbieding behoudt De Walvis zich het recht om binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, haar aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Enige mondelinge toezeggingen verbinden De Walvis alleen nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De Walvis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de cliënt had behoren te begrijpen, dan wel redelijkerwijs had kunnen verwachten dat een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen van de cliënt. Aanvullingen en/of wijzigingen zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

14. OVERMACHT  De Walvis is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, onder art. 6:75 BW. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van De Walvis behoort te komen.  Indien er sprake is van overmacht behoudt De Walvis het recht om haar verplichtingen op te schorten. Als nakoming van haar verbintenis blijvend onmogelijk is, dan behoudt De Walvis het recht om deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat nakoming mogelijk blijft.  In geen geval is De Walvis verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen indien er sprake is van overmacht.  

15. TOEPASSELIJK RECHT  Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en De Walvis is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen De Walvis en haar cliënt, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter bij de rechtbank te Dordrecht, tenzij De Walvis en haar cliënt voorkeur geven aan het aanhangig maken van het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de cliënt.